Javni oglas za postavljanje načelnika OU GO Niška Banja

Objavljeno: 29 apr 2015

Na osnovu člana 56. stav 1. i člana 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007), člana 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 48/91, 66/91, 49/99, 34/2001 i 39/2002), člana 53 Statuta Gradske opštine Niška Banja („Službeni list Grada Niša”, broj 124/2008), člana 20. Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja („Službeni list Grada Niša”, broj 17/2009), Zaključka o raspisivanju javnog oglasa za postavljenje načelnika Uprave Gradske opštine Niška Banja, dana 23.04.2015. godine.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
RASPISUJE I OBJAVLjUJE
JAVNI OGLAS ZA POSTAVLjENjE NAČELNIKA
UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
na pet godina

Uslovi za kandidata:
– da je državljanin Republike Srbije,
– da je punoletno lice,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu lokalne samouprave,
– da ima VII stepen stručne spreme – završen Pravni fakultet,
– da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave,
– da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.
Uz prijavu na javni oglas kandidat podnosi sledeću dokumentaciju:
– prijavu sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu,
– original uverenja o državljanstvu ili overenu fotokopiju,
– original izvoda iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju,
– uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest meseci),
– uverenje da lice nije osuđivano za krivična dela (ne starije od šest meseci),
– overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema,
– overenu fotokopiju radne knjižice,
– original dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim
organima ili overenu fotokopiju,
– original dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde bivših poslodavaca)
ili overenu fotokopiju.
Rok za prijavljivanje na javni oglas je 8 dana od dana oglašavanja na zvaničnom sajtu Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs i listu „Poslovi”.
Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova oglasa kandidat može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom: Veću Gradske opštine Niška Banja, (preko Uprave Gradske opštine Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3), sa naznakom: „prijava na oglas za načelnika Uprave”.
Kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom ispitu za rad u organima uprave, podnosi dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće se razmatrati.
Kontakt telefon za dobijanje dodatnih informacija u Upravi, je: 018/ 4548108 lokal 5317.

Povezane vesti
Pročitajte i ovo

Pošaljite svoj komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Najnovije na portalu

Poslednji komentari


podelite mišljenje sa drugima.

Nis: Mislim da je novinar ovde pre glup ko noc......
Lopovj: Nista ne moze da zameni moju nuteLicu...
Bisera: Hitler je znao da su Jevreji masoni, iluminati i d...
Bisera: Hitler je znao da Jevreji vladaju sveto putem mani...
snežana alic: Vaš komentar unesite ovde..dali važi to za moju ...
S76: Ovde nije bilo meštana već samo naprednjaka...
Saradžogla: Ko dobacuje?Glupa bosanska ...
CRISTIANO SAMARDZICH: DA LI JE TETKA DRAGICA RISTIC IZ SVRLJIGA IMENOVAN...
detes: Miliju za predsednika SRBIJE...
maximilian: neko je izracunao pre neki dan. kvadrat ciscenja ...