Javni oglas za postavljanje načelnika OU GO Niška Banja

Objavljeno: 29 apr 2015

Na osnovu člana 56. stav 1. i člana 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007), člana 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 48/91, 66/91, 49/99, 34/2001 i 39/2002), člana 53 Statuta Gradske opštine Niška Banja („Službeni list Grada Niša”, broj 124/2008), člana 20. Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja („Službeni list Grada Niša”, broj 17/2009), Zaključka o raspisivanju javnog oglasa za postavljenje načelnika Uprave Gradske opštine Niška Banja, dana 23.04.2015. godine.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
RASPISUJE I OBJAVLjUJE
JAVNI OGLAS ZA POSTAVLjENjE NAČELNIKA
UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
na pet godina

Uslovi za kandidata:
– da je državljanin Republike Srbije,
– da je punoletno lice,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu lokalne samouprave,
– da ima VII stepen stručne spreme – završen Pravni fakultet,
– da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave,
– da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.
Uz prijavu na javni oglas kandidat podnosi sledeću dokumentaciju:
– prijavu sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu,
– original uverenja o državljanstvu ili overenu fotokopiju,
– original izvoda iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju,
– uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest meseci),
– uverenje da lice nije osuđivano za krivična dela (ne starije od šest meseci),
– overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema,
– overenu fotokopiju radne knjižice,
– original dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim
organima ili overenu fotokopiju,
– original dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde bivših poslodavaca)
ili overenu fotokopiju.
Rok za prijavljivanje na javni oglas je 8 dana od dana oglašavanja na zvaničnom sajtu Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs i listu „Poslovi”.
Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova oglasa kandidat može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom: Veću Gradske opštine Niška Banja, (preko Uprave Gradske opštine Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3), sa naznakom: „prijava na oglas za načelnika Uprave”.
Kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom ispitu za rad u organima uprave, podnosi dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće se razmatrati.
Kontakt telefon za dobijanje dodatnih informacija u Upravi, je: 018/ 4548108 lokal 5317.

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Najnovije na portalu

Poslednji komentari


podelite mišljenje sa drugima.

snežana alic: Vaš komentar unesite ovde..dali važi to za moju ...
S76: Ovde nije bilo meštana već samo naprednjaka...
Saradžogla: Ko dobacuje?Glupa bosanska ...
CRISTIANO SAMARDZICH: DA LI JE TETKA DRAGICA RISTIC IZ SVRLJIGA IMENOVAN...
detes: Miliju za predsednika SRBIJE...
maximilian: neko je izracunao pre neki dan. kvadrat ciscenja ...
Lopov: Kao i drug mu Bane banana...
CRISTIANO: PRAVILNO IME BI BILO ''ALBANSKA REPUBLIKA MAKEDONI...
neimenovano: ja hocu daimam takve oci ja imam svetlo zelene...
Mikica: Bravo za naše mlade Nišlije , svaka čast , treb...